Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MONTIS PRODUCTIES BV

Artikel 1 –  Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

1. “Klant”: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Montis Producties opdracht geeft (een reservering van) zendtijd en advertentieruimte (hierna ook wel “product” genoemd) tot stand te brengen of uit te voeren in welke vorm en op welke wijze ook.

2. “Montis Producties”: De besloten vennootschap Montis Producties BV, gevestigd te Berkel en Rodenrijs, aan de Huygensstraat 9 (2652 XK) in Nederland, zoals ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76660052.

3. “Partijen”: Klant en Montis Producties tezamen.

4. “Deelnametoekenning”: Het formulier dat Montis Producties verstrekt aan iedere Klant die van Montis Producties een Product wenst af te nemen. Hierin staat beschreven welk product onder welke aanvullende voorwaarden de Klant van Montis Producties afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop Montis Producties het product voor de Klant tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de Deelnametoekenning nader omschreven. Direct zodra de Klant de Deelnametoekenning voor akkoord ondertekent, ontstaat tussen de Klant en Montis Producties een rechtsgeldige overeenkomst van opdracht onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Alsdan is Montis Producties gehouden het Product of dienst te leveren, gelijk de Klant gehouden is de tegenprestatie te voldoen.

5. “Product”: Mediaproducties in de breedste zin van het woord. Hieronder wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan een item in een televisieprogramma, maar ook reclamecampagne. Alle producties, werkzaamheden en/of diensten die Montis Producties voor de Klant verricht, kunnen als product worden beschouwd. Alles wat Montis Producties en de Klant over het product hebben afgesproken, is tussen Partijen omschreven in de Deelnametoekenning

6. “Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle offertes, prijsopgaven, tarieven, voorstellen of overeenkomsten tussen Montis Producties en de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van:
– alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Klant en Montis Producties, alsmede iedere gehele of gedeeltelijke totstandkoming en uitvoering daarvan;
– alle aanbiedingen, bevestigingen, prijsopgaven, offertes, tarieven, technische voorschriften, procedures, letters of intent en toezeggingen van Montis Producties met betrekking tot de Producten.

Artikel 3 – Inhoud van de overeenkomst
1.
Samen met deze Algemene Voorwaarden vormt de Deelnametoekenning het geheel van alle gemaakte afspraken tussen de Klant en Montis Producties. Mondelinge of andere schriftelijke afspraken tussen Partijen binden alleen, indien deze in de Deelnametoekenning schriftelijk zijn opgenomen. In het geval eerder in tijd een Deelnametoekenning tussen Partijen is overeengekomen en de afspraken nadien nog wijzigen, dienen Partijen schriftelijk per brief of email deze wijzigingen overeen te komen welke voor Montis Producties eerst akkoord dienen te zijn alvorens van toepassing te zijn op de gemaakte afspraken.

2. Als de Deelnametoekenning door de Klant is ondertekend, kan de Klant aan Montis Producties aangeven een afspraak die is opgenomen in de Deelnametoekenning te willen wijzigen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn, indien de Klant vanwege onvoorziene omstandigheden zich niet langer in redelijkheid aan de afspraken, als omschreven in de Deelnametoekenning en de Algemene Voorwaarden, kan houden. Ook andersom kan voorkomen (Montis Producties wil graag een afspraak wijzigen, al dan niet vanwege gewijzigde omstandigheden).

Een afspraak in de Deelnametoekenning komt enkel voor wijziging c.q. aanpassing in aanmerking indien Montis Producties en de Klant deze wijziging schriftelijk overeenkomen. Uit deze schriftelijke overeenkomst moet duidelijk blijken welke afspraak in de Deelnametoekenning wordt gewijzigd en hoe die wijziging luidt. Daarbij moet de datum worden aangegeven vanaf wanneer de gewijzigde afspraak ingaat. Pas wanneer aan deze eisen is voldaan, is de gewijzigde afspraak voor beide Partijen bindend.

3. De Klant is steeds gehouden aan Montis Producties alle medewerking te verlenen als noodzakelijk voor de totstandkoming van het overeengekomen Product. De Klant dient Montis Producties alle mogelijkheden te geven en Montis Producties in redelijkheid in staat te stellen tot realisering van het Product te kunnen komen.

Artikel 4 – Opnamedatum en opname
1. Wanneer een Klant een geplande opnamedatum wenst te wijzigen, dient hij dit op straffe van verval tijdig, zijnde uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen opnamedatum, schriftelijk aan Montis Producties mee te delen. Alleen dan kan Montis Producties in haar planning met de gewijzigde opnamedatum mogelijk rekening houden. Wordt een gewenste wijziging van de opnamedatum korter dan 14 dagen voor de opnamedatum aan Montis Producties doorgegeven, dan heeft Montis Producties het recht het volledig door de Klant verschuldigde bedrag onverminderd te incasseren.

2. Montis Producties heeft altijd het recht de geplande opnames te verplaatsen of aan te passen. Montis Producties hoeft de redenen voor deze verplaatsing of aanpassing niet aan de Klant mee te delen.

Artikel 5 – Overmacht
1. Indien Montis Producties door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort. Montis Producties is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

2.
Er is sprake van overmacht indien, als gevolg van een omstandigheid die niet aan Montis Producties kan worden toegerekend, van Montis Producties niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt.

3.
Bij het Produceren en uitzenden van non-spot producten, is Montis Producties te allen tijde gebonden aan de mediawet. Montis Producties kan niet gehouden worden regels op welke manier dan ook te overtreden.

Artikel 6 – Overdraagbaarheid rechten
1. Het is de Klant niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Montis Producties, de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 7 – Betaling en prijzen
1. Voor de Klant gevestigd in België is de verleggingsregeling van toepassing, daar Montis Producties in Nederland is gevestigd. Derhalve wordt er geen BTW in rekening gebracht. Voor de Klant gevestigd in Nederland voegt Montis Producties 21% BTW toe.

2.
Indien en zodra Montis Producties de ondertekende Deelnametoekenning van de Klant heeft ontvangen en de Klant daarmee akkoord gaat met de overeengekomen voorwaarden, is Montis Producties gerechtigd en bevoegd aan de Klant een factuur uit te brengen. De hoogte van de factuur sluit aan bij de afgesproken prijs in de Deelnametoekenning.

3.
Betalingen, ook die in termijnen, dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen en in ieder geval vóór de opnamedag, indien de eerst geplande opnamedatum eerder plaatsvindt. In dat geval draagt de Klant er zorg voor dat betaling van de factuur uiterlijk één werkdag voor de opnamedag door Montis Producties is ontvangen.
Hiervan is ook sprake indien de factuur middels deelbetalingen aan Montis Producties wordt voldaan. Het laatste deel van de deelbetaling dient dan uiterlijk één dag voor opname door Montis Producties te zijn ontvangen.

4.
De bedragen als genoemd in de factuur van Montis Producties zal de Klant steeds zonder inhouding of verrekening aan Montis Producties voldoen. De Klant mag zijn verplichting tot betaling van de factuur jegens Montis Producties nimmer opschorten.

5.
Indien de Klant nalaat binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn het verschuldigde geheel aan Montis Producties te betalen, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. Indien Montis Producties incassomaatregelen moet nemen is de Klant buitengerechtelijke kosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd. In geval van een overeenkomst is direct na vervaltermijn van de factuur een vergoeding van kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd van 15% van het verschuldigde, en ten minste €75,00, nog voordat een aanmaning is verstuurd. Ten slotte is de Klant alle andere kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, verschuldigd indien Montis Producties maatregelen moet nemen om haar vordering te incasseren.

7.
Indien de Klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, waaronder -doch niet uitsluitend- de betalingsverplichtingen, dan heeft Montis Producties het recht om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten totdat de Klant niet meer in verzuim is.

Artikel 8 – Annulering of opzegging
1. De Klant kan tot (voorwaardelijke) annulering of opzegging overgaan, met inachtneming van het volgende:
– In geval van schriftelijke annulering of opzegging van de overeenkomst door de Klant, minimaal 14 dagen voor de opnamedatum, is de Klant aan Montis Producties annuleringskosten verschuldigd van tenminste 50% van de overeengekomen prijs als opgenomen in de Deelnametoekenning.
– Indien Montis Producties reeds kosten heeft gemaakt voor de overeengekomen producten of diensten, bedragen de annuleringskosten 90% van de overeengekomen prijs voor het product of als opgenomen in de Deelnametoekenning;
– Indien de Klant binnen 14 dagen voor opnamedatum tot annulering of opzegging overgaat, dan is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
– Pas zodra de Klant de factuur voor de annuleringskosten volledig heeft voldaan, staat de annulering dan wel opzegging daarmee vast en daarna wordt de originele factuur pas gecrediteerd. Zolang de factuur voor de annuleringskosten niet is voldaan, is de annulering dan wel opzegging niet geaccepteerd door Montis Producties en kan zij alsnog nakoming en volledige betaling van de overeengekomen prijs vorderen van de Klant.

2.
In het geval dat de Klant ondanks sommatie daartoe geen uitvoering geeft aan de overeenkomst, waaronder -doch niet uitsluitend- het niet binnen redelijke termijn vastleggen van een opnamedatum, dan is Montis Producties bevoegd de overeenkomst op te zeggen en is de Klant 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

3. Indien een opnamedatum is vastgelegd, maar de Klant blijkt afwezig of werkt op die datum niet mee, zodat alsnog geen opname tot stand kan komen, dan is de Klant 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd en is Montis Producties bevoegd tot opzegging van de overeenkomst.

4.
In geval de opname reeds heeft plaatsgevonden doch de Klant heeft nog niet aan haar betalingsverplichting jegens Montis Producties voldaan, dan is Montis Producties gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst op te zeggen. Montis Producties maakt in dit geval aanspraak op 100% van de overeengekomen prijs voor het item, de advertenties en/of andere producten als opgenomen in de Deelnametoekenning en is niet langer gehouden het opgenomen item, de advertenties en/of product uit te zenden.

5.
De vergoeding zoals genoemd in dit artikel, ook wel de annuleringskosten/ verschuldigde prijs, is een zonder aanmaning direct opeisbare forfaitaire kostenvergoeding. Middels ondertekening van de overeenkomst verklaren Partijen dat deze forfaitaire kostenvergoeding weloverwogen tot stand is gekomen en dat de Klant zich hieraan welbewust committeert. De Klant erkent een mogelijke wanverhouding tussen deze forfaitaire kostenvergoeding en de werkelijke schade uitdrukkelijk. Indien het bedrag aan daadwerkelijke kosten het voornoemde percentage te boven gaat, kan Montis Producties, in plaats van de forfaitaire kostenvergoeding, betaling van de daadwerkelijke kosten vorderen, dan wel aanvullende schadevergoeding.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Indien Montis Producties tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld. De bewijslast met betrekking tot opzet of grove schuld rust op de Klant.

2.
Montis Producties is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de Klant aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van een van de personeelsleden van Montis Producties.

3.
Montis Producties is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijf, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Klant.

4.
Onverminderd het bepaalde leden 1, 2 en 3 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Montis Producties te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als tegenprestatie voor de opdracht, respectievelijk het gedeelte van de opdracht waaruit de schade voortkomt, door de Klant verschuldigd is.